Hemsidan under ombyggnation

Hej alla!

Vår hemsida kommer från och med nu börja genomgå en omstrukturering för er skull. Det kan hända att den från och till kan ligga nere, se lite konstig ut eller bråka med er. Ifall det är någonting som konkret ser fel ut eller som du inte tycker om, vänligen kontakta då webmaster@k.kth.se eller kommunikation@k.kth.se så ska vi se över era kommentarer. Hoppas ni kan ha överseende med allt vad detta kan innebära, och vet att det är för er skull detta görs!

Vänligen
Kommunikationsansvarig Frederik Mathiason

Sammanfattning Kårstyrelsemöte #11 1415 / Summary Board Meeting #11 1415

Den 19 mars hade THS Kårstyrelse sitt elfte styrelsemöte för året. Följande punkter togs upp:

 • Det som rapporterades var ett första utkast på budget och verksamhetsplan, samt en handlingsplan för eventverksamheten och Quarnevalens bokslut.
 • Alla nomineringsärenden bordlades på grund av att Kårstyrelsen behöver mer tid för att bereda valen.
 • Vi skulle behöva uppdatera arbetsbeskrivningarna för nyckelpersoner i den fasta personalen, en möjlighet vi ser för detta är att anställa managementkonsulter som kan hjälpa oss att ta fram underlag.
 • Vi diskuterade Erasmus Student Network och riktning för den internationella mottagningen där styrelsen var överens om att sektionerna ska ta mer ansvar men att det fortfarande ska erbjudas event på THS Centralt.

Här är möteshandlingarna!   On march 19th the student union board held its eleventh meeting for the year. Things that was treated were:

 • A report of a first draft on spending plan and operational plan, and action plan for the event operations and Quarnevalens annual accounts.
 • All nominations causes were postponed because of the board needing more time to prepare for the elections.
 • We would need to update the job descriptions for key positions in the regular staff, a possibility that we see for this is to hire management consultants that can help us with getting a foundation.
 • We discussed Erasmus Student Network and direction for the international reception where the board agreed that the chapters should take more responsibility but that THS still offer events centrally.

Here is the meeting documents! 

21:29, mars 26, 2015

THS näste Vice ordförande heter Filip Schulze!

Filip har tidigare suttit i Datasektionens styrelse som både ledamot och kassör. Han vill arbeta strategiskt med kårens ekonomi och se till att de gynnar alla medlemmar på ett representativt sätt. Dessutom så ser han en stor betydelse i att arbeta långsiktigt med organisationen och dess ekonomi för att uppnå en kontinuerlig utveckling. Han ger intrycket av att ha bra insikt i ekonomi samt vara lugn och sansad.

Läs mer om valen på Osqledarens hemsida.

22:29, mars 24, 2015

THS näste Ordförande heter Pontus Gard!

Pontus Gard blev vald till THS ordförande. Pontus läser maskinprogrammet på Campus Södertälje och har tidigare suttit som CFU i Kårledningen. Han vill jobba för att få sektionerna att samarbeta mer för att på så sätt driva THS framåt. Därtill så vill han öka antalet THS-medlemmar genom att sprida budskapet om THS syfte till fler potentiella medlemmar och få fler medlemmar att känna att de är en del av THS. Pontus ger ett intryck av att vara en positiv, lyhörd och engagerad ledare med stora visioner för vad han vill driva som Kårordförande.

Läs mer om valen på Osqledarens hemsida.

22:10, mars 24, 2015

Kårfullmäktige – medlemmarnas röst

Read this post in English.

Vad borde studentkåren ägna sin tid, sina pengar och sin energi åt? Bryr vi oss för mycket om Nymble och för lite om sektionerna? Är Restaurangens priser för höga? Är THS för byråkratiskt, eller inte tillräckligt inkluderande av internationella studenter? Borde THS bruka sitt politiska inflytande i större utsträckning? Borde det finnas ett officiellt initiativ för alkoholfria evenemang? Borde det finnas ett alternativ för halvårsmedlemskap?

Dessa är några, bland många, frågor som Kårfullmäktige, KF förkortat, debatterar och beslutar om. KF är THS högst beslutande organ, och består av representanter från alla sektioner (mandatfördelning nedan). KF sammansträder minst en gång per termin, vanligtvis mer. Mellan möten träffas KF för diskussion och workshops, samt en stor middagsbjudning.

Mellan den 23 och 29 mars är Kårfullmäktige öppet för ansökningar. För att ansöka om att bli KF-ledamot, skicka ett mejl till din sektions Valnämnd-representant (se kontaktlista nedan), med följande information:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • KTH-mejladress
 • Presentation av dig själv och varför du vill vara KF-ledamot, 100 ord maximum (kommer göras offentlig under valet)
 • Frivilligt: Bild på dig själv (kommer göras offentlig under valet)

Som KF-ledamot har du stor möjlighet, men också stort ansvar, att förverkliga idéer, och åstadkomma förändring och utveckling, som kommer påverka alla KTH-studenter – på gott och på ont. Hur skulle du bruka makten?

 

Valnämndsrepresentant/chapter election board representative

A – Arkitektursektionen: Teodor Nilson          teodorn@kth.se

B – Bergssektionen: Benjamin Solem    sno@b.kth.se

CL – Sektionen för Civilingenjör och Lärare: Robin Aldenholt            robinal@kth.se

D – Datasektionen: Lovisa Runhem      lrunhem@kth.se

Dr – Doktorandsektionen: Omar Shafqat         omars@kth.se

E – Elektrosektionen: Ludvig Aarflot        laarflot@kth.se

F – Fysiksektionen: Alexander Hesseborn       hesseb@kth.se

Fria sektionen:               -                       valgeneral@ths.kth.se

I – Sektionen för Industriell Ekonomi: Carin Lind                      carilind@kth.se

IsH – Ingenjörssektionen Haninge: Adam Jangetun           adaberg@kth.se

IsT – Ingenjörssektionen Telge: Pontus Gard       pgard@kth.se

IN – Sektionen för Informations- och Nanoteknik: Staffan Aldenfalk         staald@kth.se

K – Kemisektionen: Carl Östling             costling@kth.se

M – Maskinsektionen: Simon Ohlsson        simonohl@kth.se

Media – Sektionen för Mediateknik: Maria Bahrami mfba@kth.se

MiT – Sektionen för Medicinsk teknik: Anna Larsson    al4@kth.se

OPEN – Öppen ingång: Simon Koller           simonkol@kth.se

S – Samhällsbyggnadssektionen: Fredrik Hilding             fhilding@kth.se

T – Flygsektionen: Oskar Hektor          ohektor@kth.se

W – Sektionen för Energi och Miljö: Nina Nilsson           ninanil@kth.se

 

Mandatfördelning/Mandate Distribution

A – Arkitektursektionen:     2 ordinarie och 2 suppleanter

B – Bergssektionen:                  2 ordinarie och 2 suppleanter

CL – Sektionen för Civilingenjör och Lärare: 2 ordinarie och 2 suppleanter

D – Datasektionen:                   4 ordinarie och 4 suppleanter

Dr – Doktorandsektionen:    5 ordinarie och 5 suppleanter

E – Elektrosektionen:             3 ordinarie och 3 suppleanter

F – Fysiksektionen:                  3 ordinarie och 3 suppleanter

Fria sektionen – T-Bas:          3 ordinarie och 3 suppleanter

I – Sektionen för Industriell Ekonomi: 4 ordinarie och 4 suppleanter

IsH – Ingenjörssektionen Haninge: 2 ordinarie och 2 suppleanter

IsT – Ingenjörssektionen Telge: 2 ordinarie och 2 suppleanter

IN – Sektionen för Informations- och Nanoteknik: 3 ordinarie och 3 suppleanter

K – Kemisektionen:                  3 ordinarie och 3 suppleanter

M – Maskinsektionen:             6 ordinarie och 6 suppleanter

Media – Sektionen för Mediateknik: 3 ordinarie och 3 suppleanter

MiT – Sektionen för Medicinteknik: 2 ordinarie och 2 suppleanter

OPEN – Öppen ingång:            2 ordinarie och 2 suppleanter

S – Samhällsbyggnadssektionen: 4 ordinarie och 4 suppleanter

T – Flygsektionen:                    3 ordinarie och 3 suppleanter

W – Sektionen för Energi och Miljö: 2 ordinarie och 2 suppleanter

18:22, mars 18, 2015

The Student Union Council – Voice of the members

What should the Student Union devote its time, money and energy to? Are we too concerned about Nymble and too little about the chapters? Are Restaurant prices too high? Is THS too bureaucratic, or not inclusive enough towards international students? Should THS use its political influence more? Should there be an official initiative for alcohol-free events? Should there be a half year membership option?

These are some among many questions debated and decided about by Kårfullmäktige, the Student Union Council, or KF in short. It’s the top decision-making unit in THS, and is comprised of representatives from all chapters (mandate distribution below). KF assembles at least once every semester, usually more often. Between decision-making assemblies, KF gathers for discussion and workshops, as well as a big dinner event.

March 23 through March 29, the Student Union Council 2015/2016 is open for applications. To apply for the position as KF member, send an e-mail to the Election Board representative of your chapter (see contact list below), containing the following information:

 • First and last name
 • Personal identity number (personnummer)
 • KTH e-mail address
 • Presentation of yourself and why you want to be a KF member, 100 words maximum (will be made public during the election)
 • Optional: Picture of yourself (will be made public during the election)

As a KF member you have great opportunity, and great responsability, to set in motion ideas, change, and development that will affect all KTH students – for better or for worse. How would you wield the power?

 

Valnämndsrepresentant/chapter election board representative

A – Arkitektursektionen: Teodor Nilson          teodorn@kth.se

B – Bergssektionen: Benjamin Solem    sno@b.kth.se

CL – Sektionen för Civilingenjör och Lärare: Robin Aldenholt            robinal@kth.se

D – Datasektionen: Lovisa Runhem      lrunhem@kth.se

Dr – Doktorandsektionen: Omar Shafqat         omars@kth.se

E – Elektrosektionen: Ludvig Aarflot        laarflot@kth.se

F – Fysiksektionen: Alexander Hesseborn       hesseb@kth.se

Fria sektionen:               -                       valgeneral@ths.kth.se

I – Sektionen för Industriell Ekonomi: Carin Lind                      carilind@kth.se

IsH – Ingenjörssektionen Haninge: Adam Jangetun           adaberg@kth.se

IsT – Ingenjörssektionen Telge: Pontus Gard       pgard@kth.se

IN – Sektionen för Informations- och Nanoteknik: Staffan Aldenfalk         staald@kth.se

K – Kemisektionen: Carl Östling             costling@kth.se

M – Maskinsektionen: Simon Ohlsson        simonohl@kth.se

Media – Sektionen för Mediateknik: Maria Bahrami mfba@kth.se

MiT – Sektionen för Medicinsk teknik: Anna Larsson    al4@kth.se

OPEN – Öppen ingång: Simon Koller           simonkol@kth.se

S – Samhällsbyggnadssektionen: Fredrik Hilding             fhilding@kth.se

T – Flygsektionen: Oskar Hektor          ohektor@kth.se

W – Sektionen för Energi och Miljö: Nina Nilsson           ninanil@kth.se

 

Mandatfördelning/Mandate Distribution

A – Arkitektursektionen:     2 ordinarie och 2 suppleanter

B – Bergssektionen:                  2 ordinarie och 2 suppleanter

CL – Sektionen för Civilingenjör och Lärare: 2 ordinarie och 2 suppleanter

D – Datasektionen:                   4 ordinarie och 4 suppleanter

Dr – Doktorandsektionen:    5 ordinarie och 5 suppleanter

E – Elektrosektionen:             3 ordinarie och 3 suppleanter

F – Fysiksektionen:                  3 ordinarie och 3 suppleanter

Fria sektionen – T-Bas:          3 ordinarie och 3 suppleanter

I – Sektionen för Industriell Ekonomi: 4 ordinarie och 4 suppleanter

IsH – Ingenjörssektionen Haninge: 2 ordinarie och 2 suppleanter

IsT – Ingenjörssektionen Telge: 2 ordinarie och 2 suppleanter

IN – Sektionen för Informations- och Nanoteknik: 3 ordinarie och 3 suppleanter

K – Kemisektionen:                  3 ordinarie och 3 suppleanter

M – Maskinsektionen:             6 ordinarie och 6 suppleanter

Media – Sektionen för Mediateknik: 3 ordinarie och 3 suppleanter

MiT – Sektionen för Medicinteknik: 2 ordinarie och 2 suppleanter

OPEN – Öppen ingång:            2 ordinarie och 2 suppleanter

S – Samhällsbyggnadssektionen: 4 ordinarie och 4 suppleanter

T – Flygsektionen:                    3 ordinarie och 3 suppleanter

W – Sektionen för Energi och Miljö: 2 ordinarie och 2 suppleanter

18:05, mars 18, 2015

Fire Alarm Test March 20, Nymble

On Friday March 20, between 07-09, there will be a fire alarm test in Nymble. No evacuation is necessary!

16:36, mars 18, 2015

OBS! Förlängd söktid: THS Chefredaktör för Osqledaren

Martin

Älskar du Osqledaren? Eller vill du visa att du kan göra den bättre? Är du idérik och utforskande? Vill du göra studenternas läsvanor roligare genom att göra tidningen om THS verksamhet?

Chefredaktören för Osqledaren står som ansvarig utgivare och är således den kritiska rösten som hjälper till att informera studenter om vad som händer på THS och KTH. Chefredaktören tillsätter redaktionen och leder dess arbete samt ansvarar för sin egen budget.

Osqledarens chefredaktör arbetar i nära kontakt med Kårledningen och Kårstyrelsen och närvarar vid viktiga beslut och diskussioner för att kunna rapportera till Kårfullmäktige och informera KTH:s studenter genom tidningen och webbplatsen.

Det finstilta:
Uppdraget påbörjas 8:e juni 2015 med en månads överlämning. Du kommer arbeta heltid i 13 månader och arvodet för denna post är cirka 33% av prisbasbeloppet per månad. Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande Chefredaktör Martin Barksten på osqledaren@ths.kth.se. Det går bra att kontakta honom och boka in en fika för att höra mer.

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till valberedning@ths.kth.se.

Sista ansökningsdag 22:e mars 2015.
Valet sker den 14:e eller 16:e april 2014 på ett kårstyrelsemöte.

 Kårledningens arbetsbeskrivning hittar du här: Arbetsbeskrivningar Kårledningen

—————–

Om THS Valberedning

Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen, Kårledningen och Osqledarens chefredaktör. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

11:35, mars 16, 2015

JML-råd 23/3

Välkomna på JML-råd den 23/3!

Måndagen den 23/3 kl. 18:00-21:00 kommer nästa JML-råd att hållas i Kröken (ingång via Nymbles terrass).

Samma vecka är det Malvinas Jämställdhetsvecka och detta understryker vi ytterligare genom att ha tema Jämställdhet på rådet. Vi har även bjudit in en gäst till rådet, nämligen Anna Wahl. Anna är professor i genus, organisation och ledarskap på KTH och ska prata om bland annat vanliga problem inom organisationer. Vi kommer även få möjlighet att ställa frågor om jämställdhet på KTH och få tips på hur vi konkret kan arbeta med detta på sektionerna.

Rådet är öppet för alla men fyll i formuläret för anmälan så att vi vet hur många som kommer.

Anmälan till JML-rådet

Dagordning

1.    Välkomna

 • Dagens tema: Jämställdhet

2.   Vad är Jämställdhet?

 • Vad är Jämställdhet?
 • Hur arbetas det med på sektionerna?

3.   Föreläsning med Anna Wahl

4.   Reflektion

 • Hur tar vi med detta tillbaka till sektionerna?

5.   Övrigt

6.   Nästa möte

 

15:37, mars 12, 2015

Sök till KAOS 2015!

Hej igen!
Nu lyser vi söken till ytterligare ett mottagningsorgan, nämligen KAOS!
Är du intresserad av matlagning, bakning, caféverksamhet eller att agera allt-i-allo under mottagningen 2015? Då är KAOS rätt organ för dig!
Ännu mer info om organet KAOS finns i sökformuläret, som du når genom att klicka här. Söken är öppna till och med torsdagen den 19/3. Har du några frågor så når du oss lättast på alkemisterna@k.kth.se

Alkemisterna

Logo Podio
We're powered by Podio - team project management software to easily manage teams, projects and much more in one central place. Work the way you want to with the unique ability to create your own apps.